מבוא

מבוא להלן תקנון חברת "אסף ותמר פרץ בע״מ" (להלן: "החברה"), המפעילה את מסעדות טקומי הנמצאות במודיעין ושהם באתר: https://www.takumi.co.il (להלן: "האתר")

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

1.זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל המידע המופיע באתר, כולל, אך לא רק: תמונות, וידאו, טקסט, עיצובים, לוגו, תבניות וכו' שייך לחברה באופן בלעדי

אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לצטט או להשתמש לצורך מסחרי, בין בתמורה ובין ללא תמורה, במידע האמור, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

התמונות אשר מופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לעדכן את האתר באופן תדיר. אף על פי כן, נתונים מסויימים עלולים להשתנות מעת לעת כמו גם מחירים וכל נתון אחר המופיע באתר בקשר עם מוצרי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוחותיה. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר שינוי התקנון תהיה כפופה לתקנון המעודכן כפי שיהיה מעת לעת

לחברה אין אחריות לגביי המידע באתר ולפיכך הגולש באתר החברה מוותר מראש על כל טענת אובדן, נזק או עוגמת נפש הנגרמים כתוצאה מגלישה באתר.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.


2.כללי:

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

"לקוח/ לקוחות"- אדם, חברה, אגד בני אדם אשר מבקשים לבצע הזמנה דרך האתר בכפוף להסכמתם לתנאי ההתקשרות

"המוצרים" – כפי שיופיעו באתר החברה מעת לעת. החברה אינה מתחייבת להציג מוצרים למכירה באתר והיא רשאית להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המופיעים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"מועד האישור הסופי" –מועד קבלת התשלום בפועל בידי החברה על פי הוראת חברת האשראי ו/או הבנק. למען הסר ספק, ללא קבלת אישור התשלום בפועל כאמור לא יראו את ההזמנה כמאושרת על ידי החברה.    

"פירוט מרכיבים" – תיאור המוצרים מהם מורכב המוצר. החברה עושה מאמץ לסמן ולהדגיש בכל מוצר הנמכר במסעדה ו/או באתר האינטרנט את רכיבי המוצר המלאים. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי אנשים בעלי אלרגיות ו/או רגישויות כלשהן נדרשים לבחון את הרישום על גבי המוצר ומרכיביו בטרם השימוש בו ואין להסתמך על הפירוט המופיע באתר זה בלבד

"חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו.


3.מכירת מוצרים באתר:

ככל ותהיה אפשרות רכישה באתר למוצרי החברה, היא תהא כפופה להוראות הבאות

סוגי המוצרים, המלאי המוצע ואופן הרכישה ייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי

החברה רשאית, מטעמים שיקבעו על ידי להגביל את כמויות המוצרים פר לקוח ללא מתן הסבר ובאופן שיוחלט על ידה מעת לעת

לחברה אין ולא תהיה אחריות משפטית בגין שוני בנראות המוצרים ו/או צבעם והלקוחות מבינים כי ייתכן ויהיה שוני קל בין נראות המוצרים באתר לבין מראם במציאות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או שחסום לקוח כלשהו מלבצע הזמנות באתר החברה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

החברה רשאית לבטל כל הזמנה של מוצר שהוזמן על ידי לקוח ואינו במלאי החברה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה כלשהי כלפי החברה

יודגש כי שירות ההזמנות באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. לקוח המעוניין לרכוש מוצר באתר החברה יראוהו כמי שמציע הצעה לחברה לרכישה

דמי משלוח יגבו על ידי החברה על פי מחירון שיקבע על ידה. הלקוח יקבל מידע בדבר עלות המשלוח בטרם ישלים הזמנתו

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אזורי החלוקה למשלוח ולשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת

אספקת המוצרים תתאפשר אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה העדכני של החברה.

מועדי האספקה יקבעו על ידי החברה והלקוח יקבל מידע בדבר זמן האספקה בטרם ישלים הזמנתו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אמצעי התשלום האפשריים על פי שיקול דעתה הבלעדי

ביטול עסקה שבוצעה יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. לפיכךניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת מוצרים שאינם מזון פתוח, החל מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מקבלת המוצרים, כאשר הם סגורים באריזתם המקורית.

ביטול העסקה ייעשה באחת מהדרכים הבאותהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת oren1.takumi@gmail.com או באמצעות אתר האינטרנט של החברה במסגרת פניות לקוחות


4.מדיניות פרטיות

בעת שימושך באתר עשויה החברה לאסוף מידע על אופן שימושך באתר או בשירות הרלוונטי אותו תצרוך. השימוש בפרטים ובמידע האישי שתמסור ושיאספו במהלך השימוש ייעשה בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר.. מידע זה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, עלמנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן עלמנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, על פי חוק;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.


5.עוגיות "Cookies"

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעול שוטף ותקין

כמו כן נעשה שימוש בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולשם אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies וביכולתך להגביל את האפשרות לשימוש בהם. מידע בדבר הגבלת השימוש בעוגיות נמצא בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


6.אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ומעדכנת אותם לפי הצורך מעת לעת. שימוש במערכות אלו מצמצם את הסיכון לחדירה בלתימורשית של זרים למידע המאוחסן על ידי החברה. יחד עם זאת, אין הם מעניקים בטחון מוחלט

על אף מאמצי החברה, בעת שימושך באתר הנך מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מחדירה בלתי חוקית למידע הנאגר באתר


7.שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי, בניגוד לחוק, באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.


8.החוק החל ותניית שיפוט

על התקשרות הלקוח עם החברה, במסגרת האתר, הן ברכישה והן בקבלת מידע, יחולו הוראות תקנון זה, בכפוף להוראות הדין הישראלי בלבד.

במידה ויתגלע סכסוך בין החברה לבין לקוחותיה תעשה החברה מאמץ ליישבו בדרכי נועם ומחוץ לכותלי בית המשפט, ובעת הצורך על ידי שימוש במגשר  מוסמך. ככל ולא יעלה בידי הצדדים להביא את הסכסוך לידי סיום יידון הוא בבית המשפט במחוז מרכז בלבד.

דילוג לתוכן